Ανακοινώσεις

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΨΥΓΕΙΑ ,ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΤΛ.

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΨΥΓΕΙΑ ,ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΤΛ.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΧΡΙ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΠΟΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), μέσω της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, είναι ο εθνικός συντονιστής για θέματα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προστασίας της στιβάδας του όζοντος.

Για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εφαρμογής των ανωτέρω Κανονισμών και Συμβάσεων καθώς και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, το Υ.Π.ΕΝ., έχει θεσμοθετήσει τη λειτουργία Βάσεων Δεδομένων στις οποίες συλλέγονται και οργανώνονται πληροφορίες και στοιχεία για τη χρήση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος αντίστοιχα (στο εξής “ελεγχόμενες ουσίες”).

 Με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των προαναφερθέντων Βάσεων Δεδομένων, το Υ.Π.ΕΝ. προχώρησε στην αναβάθμιση του συστήματος με την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού μέσω των οποίων οι διαδικασίες συλλογής και υποβολής στοιχείων θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Δημιουργείται πλέον μια ενιαία ηλεκτρονική ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ODS & FGASES (στο εξής “Βάση Δεδομένων” – Β.Δ).

•Το Υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης του εξοπλισμού λειτουργεί με ελεγχόμενες ουσίες.

Προσοχή:

      Οι μονάδες εξοπλισμού που περιέχουν φορτίο >3Kg ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009) ή φορτίο >5 τόνων ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου (άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2014), καταχωρούνται ηλεκτρονικά στη Βάση Δεδομένων. Παράλληλα, όλες οι τεχνικές εργασίες επί των μονάδων αυτών (εγκατάσταση, τακτική συντήρηση, αντιμετώπιση βλαβών, απεγκατάσταση κλπ) καταγράφονται αναλυτικά σε ειδικό ηλεκτρονικό δελτίο (φόρμα), μέσω του οποίου τροφοδοτείται η Βάση Δεδομένων σε ετήσια βάση.

 Το Υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των επιχειρήσεων που ασχολείται με ελεγχόμενες ουσίες. Αφορά στη λειτουργία Μητρώου Επιχειρήσεων στο οποίο εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διακίνηση και διαχείριση ελεγχόμενων ουσιών ή με εξοπλισμό και προϊόντα που τις χρησιμοποιούν ή τις περιέχουν. Οι  επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Βάση Δεδομένων ετήσια στοιχεία εισροών-εκροών-αποθέματος ανά ελεγχόμενη ουσία.

 Ειδικότερα, οι χειριστές των εξοπλισμών που πρέπει να ελέγχονται για τον εντοπισμό

Διαρροών σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2014 ή το άρθρο 23,

παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009, υποχρεούνται:

•Να συνοδεύουν κάθε μονάδα εξοπλισμού με ένα Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου στο οποίο καταγράφουν τα πλήρη στοιχεία της μονάδας και του χειριστή, αναλυτικά στοιχεία των ετήσιων εργασιών συντήρησης, επισκευής, τροποποίησης, εγκατάστασης ή απεγκατάστασης, καθώς και αναλυτικά στοιχεία των ελεγχόμενων ουσιών που εισήχθησαν ή ανακτήθηκαν ετησίως από τη μονάδα εξοπλισμού.

•Να διατηρούν τα Ηλεκτρονικά Δελτία Ελέγχου για κάθε μονάδα εξοπλισμού, στον χώρο λειτουργίας της, για τουλάχιστον 5 έτη.

•Μέχρι τις 31/3 κάθε έτους να υποβάλλουν στη Βάση Δεδομένων τα ετήσια στοιχεία του προηγούμενου έτους, έτσι όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί στο Η.Δ.Ε. κάθε μονάδας εξοπλισμού. Η διαδικασία αυτή αντικαθιστά τις διαδικασίες υποβολής συμπληρωμένων εντύπων του άρθρου 5, παράγραφος 2, της Κ.Υ.Α. με αρ. Η.Π. 18694/658/Ε103/2012 και του άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. με αρ. 37411/1829/Ε103/2007 αντιστοίχως.

Το υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης εξοπλισμού αρθρώνεται γύρω από

τις εξής δύο λειτουργίες:

Α. Αρχική καταγραφή στοιχείων χειριστή και μονάδων εξοπλισμού στη Βάση

     Δεδομένων

    *Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του χειριστή στη Βάση Δεδομένων (υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης εξοπλισμού) και απόδοση κλειδαρίθμου.

    *Καταχώριση των μονάδων εξοπλισμού του υπόχρεου χειριστή στη Βάση Δεδομένων και απόδοση μοναδιαίου κωδικού ανά μονάδα.

Β. Ετήσια τήρηση ενός Η.Δ.Ε. ανά μονάδα καταγεγραμμένου εξοπλισμού

     *Συμπλήρωση αναλυτικών στοιχείων συντήρησης και λοιπών τεχνικών εργασιών ανά μονάδα κατά τη διάρκεια του έτους.

    *Ηλεκτρονική υποβολή του συμπληρωμένου Ηλεκτρονικού Δελτίου Ελέγχου κατά  το επόμενο έτος (1 Ιανουάριου έως 31 Μαρτίου) και αποστολή στοιχείων στη Βάση Δεδομένων.